27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

Polityka Prywatności

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa. 
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo@asp.waw.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestniczenie w międzynarodowym konkursie na plakat dla studentów uczelni artystycznych pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu będą udostępniane podmiotowi sprawującemu patronat nad konkursem tj. Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom upoważnionym z mocy prawa (tj. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa). Innym podmiotom dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres do 3 lat od dnia rozstrzygnięcia konkursu.  
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać, kontaktując się w sposób określony w pkt. 2.
  Zakres uprawnień oraz sytuacje w których można z nich skorzystać są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych uprawnień może być m.in. uzależniona do podstawy prawnej, celu lub sposobu ich przetwarzania.
  W związku z koniecznością ochrony danych osoby korzystającej z uprawnień jest konieczna jej poprawna identyfikacja. W związku z powyższym Akademia może żądać uwierzytelnienia tożsamości osoby żądającej udzielenia informacji. 
 7. W zakresie, w jakim udzielona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, można wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie. Brak podania danych uniemożliwia udział w konkursie.
 10. Akademia nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do podanych danych osobowych. Ponadto Akademia nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).