27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2021

Regulamin konkursu

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Plakaty do Konkursu mogą zgłaszać studenci indywidualnie, w duecie, grupie artystycznej. 
 2. Zgłoszeniodawca w momencie wysyłania prac na Konkurs musi posiadać status prawny studenta szkoły artystycznej – zgodnie z przepisami właściwej mu szkoły artystycznej. 
 3. Autorka/Autor może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 plakaty. 
 4. Zgłaszane plakaty muszą zostać zaprojektowane specjalnie na potrzeby Konkursu. 
 5. Plakaty zgłaszane do Konkursu muszą spełniać formalno-techniczne wymogi uczestnictwa – opisane w niniejszym Regulaminie. 
 6. Zgłoszenie do Konkursu wymaga przesłania najpóźniej do dnia 11 października 2020 cyfrowych wersji plakatów do biura Organizatora za pośrednictwem formularza on-line.

WYMOGI FORMALNO-TECHNICZNE KONKURSU:

 1. Każdy plakat zgłaszany jest do Konkursu w wersji cyfrowej:
  format 70×100 cm, 300 DPI format: JPG (highest quality) lub PDF, kolorystyka: CMYK
 2. Nagrodzone, wyróżnione i ewentualnie inne wybrane plakaty wydrukuje Organizator we własnym zakresie. 
 3. Autorka/Autor, zgłaszając plakaty do Konkursu, musi wypełnić Kartę Zgłoszenia za pośrednictwem formularza on-line.
 4. Autorka/Autor, wypełniając Kartę Zgłoszenia, oświadcza ponadto, że: 
  a) zapoznał(a) się i akceptuje Regulaminu Konkursu
  b) wykonał(a) plakat osobiście i samodzielnie; 
  w przypadku dzieła współautorskiego – że wskazani autorzy wykonali je osobiście i wspólnie. 
 5. Niewywiązanie się z warunków formalno-technicznych konkursu skutkuje nieprzyjęciem plakatu do konkursu.

KWALIFIKACJA PRAC I NAGRODY

 1. Międzynarodowe Jury w składzie:
  prof. Karel Mišek (Czechy)
  prof. Thierry Sarfis (Francja)
  prof. Sławomir Ratajski (UNESCO, Polska)
  prof. Aanabella Salem (Argentyna)
  prof. Dogan Arslan (Turcja)
  Robert Paršo (Słowacja)
  prof. Błażej Ostoja Lniski (Polska)
  prof. Lech Majewski (Polska)
  Justyna Czerniakowska (Polska)
  przyzna nagrody w kwotach: 
  I nagroda – 5 000 zł
  II nagroda – 3 000 zł 
  III nagroda – 2 000 zł
  oraz pięć wyróżnień honorowych. 
 2. Wyniki Konkursu – jako imprezy towarzyszącej 27. MBP w Warszawie – zostaną ogłoszone podczas otwarcia wystawy w Salonie Akademii w Warszawie dnia 24 października 2020 oraz na stronie internetowej: www.warsawposterbiennale.com, serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora drogą mailową.
 4. Nagrodzone, wyróżnione i ewentualnie inne wybrane plakaty zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie przed siedzibą główną UNESCO w Paryżu. 
 5. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród fundowanych.

ZOBOWIĄZANIA I PRZYWILEJE ORGANIZATORA 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia plakatu do Konkursu w przypadku, gdy zawiera on treści naruszające dobre imię Organizatora i/lub osób trzecich lub jest sprzeczne z prawem. Organizator ma prawo na tej podstawie odmówić Autorce/Autorowi udziału w Konkursie. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dodania w polu konkursowych plakatów napisu: Global Media and Information Literacy Week – Polish National Commission for UNESCO i (lub) logotypu UNESCO – jako uzupełniającej informacji, z jakiej okazji powstał plakat. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania wersji cyfrowych wszystkich konkursowych plakatów oraz wydruków plakatów nagrodzonych/wyróżnionych do Muzeum ASP w Warszawie lub innych kolekcji/archiwów. (Plakaty zostaną przekazane zgodnie z stosownymi przepisami i procedurami muzealnymi/archiwalnymi). 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa.
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo@asp.waw.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestniczenie w międzynarodowym konkursie na plakat dla studentów uczelni artystycznych pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO– na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu będą udostępniane podmiotowi sprawującemu patronat nad konkursem tj. Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom upoważnionym z mocy prawa (tj. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa). Innym podmiotom dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres do 3 lat od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać kontaktując się w sposób określony w pkt. 2.
  Zakres uprawnień oraz sytuacje w których można z nich skorzystać są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych uprawnień może być m.in. uzależniona do podstawy prawnej, celu lub sposobu ich przetwarzania.
  W związku z koniecznością ochrony danych osoby korzystającej z uprawnień jest konieczna jej poprawna identyfikacja. W związku z powyższym Akademia może żądać uwierzytelnienia tożsamości osoby żądającej udzielenia informacji.
 7. W zakresie, w jakim udzielona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, można wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie. Brak podania danych uniemożliwia udział w konkursie.
 10. Akademia nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do podanych danych osobowych. Ponadto Akademia nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

WYKORZYSTANIE NADESŁANYCH MATERIAŁÓW

 1. Zgłaszający(a) plakat do KONKURSU UNESCO oświadcza, że samodzielnie wykonał(a) przesłany(e)) i wymieniony(e) w Karcie Zgłoszenia plakat(y) (zwany(e) dalej Dziełem/Dziełami.
 2. Zgłaszający(a)oświadcza, że:
  a) przysługujące mu/jej autorskie prawa osobiste i majątkowe do Dzieł(a) nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz Dzieło to nie narusza praw osób trzecich;
  b) nie udzielił/udzieliła żadnej osobie licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z Dzieł(a); 
  c) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Dzieł(a);
  d) prawa i zezwolenia, o których mowa w dalszej części, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Dzieł(a) w zakresach określonych poniżej.
 3. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu osoby trzeciej z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do:
  a) wystąpienia w procesie (w przypadku dochodzenia na drodze sądowej) i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora Konkursu z udziału w sprawie
  b) pełnego zaspokojenia tych roszczeń i tym samym zwolnienia Organizatora Konkursu od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
 4. Udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z Dzieł(a) rozpoczyna się z dniem przyjęcia zgłoszenia Dzieł(a) do Konkursu.
 5. Zgłaszający(a) udziela Organizatorowi Konkursu ww. licencji na korzystanie z Dzieł(a) na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie rozpowszechniania Dzieł(a) w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Dzieł(a) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym w sieci teleinformatycznej
  b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  c) wprowadzania do pamięci komputera,
  d) wprowadzania do obrotu egzemplarza Dzieł(a), jak i wizerunku Dzieł(a) w formie utrwalonej, a w szczególności Organizator może reprodukować dzieło w katalogach (w wersji drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach, opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane; publikować w Internecie, w serwisach społecznościowych, itp.
 6. Licencja, o której mowa w Regulaminie, ma charakter nie wyłącznej i udzielona zostaje nieodpłatnie na czas nieokreślony. 
 7. Organizator jest uprawniony do udzielania innym podmiotom – w zakresach wymienionych powyżej – sublicencji na korzystanie z Dzieł(a) (przesłanych plakatów oraz ich dokumentacji cyfrowej).
 8. Zgłaszając Dzieło/Dzieła do Konkursu, Zgłaszający(a) oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do nadesłanych wersji cyfrowych Dzieł(a) i udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieokreślony na korzystanie z nich na tych samych warunkach co Dzieło/Dzieła.
 9. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami) Organizator – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, informuje, iż jest administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu. Dane osobowe zostaną wykorzystane w celu organizacji Konkursu UNESCO w następujący sposób: imię i nazwisko zostanie wykorzystane do oznaczenia dostarczonego utworu. Inne dane zebrane we wniosku (dane teleadresowe np. adres korespondencyjny) nie zostaną upublicznione, jednak zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia i zorganizowania Konkursu, w celu kontaktu z osobami biorącymi udział w wydarzeniu. Dane teleadresowe nie zostaną upublicznione ani przekazane podmiotom trzecim, o ile przepisy prawa nie wskazują inaczej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do organizacji Konkursu, co znajduje usprawiedliwienie w art. 23 ust. 1 pkt. 3 oraz 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Oznaczenie imieniem i nazwiskiem przesłanej pracy jest zgodne z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jednakże osoba zgłaszająca może wskazać pseudonim lub zrezygnować z oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Każda osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.
 10. Sprawy sporne mogą być rozstrzygane przez polskie sądy wedle polskiej jurysdykcji obowiązującej w Unii Europejskiej.
 11. Zgłoszenie do Konkursu UNESCO stanowi jednocześnie zgodę na udział w Konkursie UNESCO i oznacz akceptację warunków zawartych w regulaminie.